Obowiązkowe informacje

Wykonanie zobowiązania do ujawnienia informacji.

W wykonaniu zapisów art. 22.1 Ustawy z dnia 17 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń, działając jako agent ubezpieczeniowy podajemy do wiadomości następujące informacje.

Dystrybutor ubezpieczeń.

Dystrybutorem ubezpieczeń jest DEFEND INSURANCE Sp. z o.o. z siedzibą 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Katowice-Wschód pod numerem KRS 0000228653, posiadająca numer NIP 205-00-01-853 i zarejestrowana przez Komisję Nadzoru Finansowego jako agent ubezpieczeniowy.

Rejestr pośredników ubezpieczeniowych.

DEFEND INSURANCE Sp. z o.o. wpisana jest do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11169671/A i jest uprawniona do podejmowania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w imieniu ubezpieczyciela na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Weryfikacja wpisu agenta ubezpieczeniowego jest możliwa w ogólnodostępnym rejestrze pod https://rpu.knf.gov.pl.

Informacja dotycząca procedury składania reklamacji, skarg oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.

Reklamacje związane z wykonywaniem czynności agencyjnych mogą być kierowane bezpośrednio do agenta ubezpieczeniowego na podany powyżej adres lub adres mailowy.

Reklamacje związane z wykonywaniem czynności agencyjnych mogą być również kierowane do Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
Polska


Tel.: +48 22 333 73 26/27
Faks: +48 22 333 73 29
E-mail: biuro@rf.gov.pl
www.rf.gov.pl

Klientowi przysługuje również prawo do wystąpienia z powództwem przed właściwym sądem powszechnym. W przypadku sporu pomiędzy klientem a agentem sprawę rozstrzyga właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Polski.

Dodatkowo klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów.

Charakter wynagrodzenia agenta ubezpieczeniowego.

Agent otrzymuje wynagrodzenie jako prowizję uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej.

Charakter działalności agenta ubezpieczeniowego.

Agent wykonuje swoje czynności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:

Fortegra Europe Insurance Company Ltd
Lloyd´s Insurance Company SA