Kötelező közzétételek

A biztosításközvetítőre vonatkozó információk

A biztosítások és viszontbiztosítások forgalmazásáról szóló, módosított 170/2018. sz. törvény 88. szakaszának megfelelően a biztosításközvetítő az alábbi tényeket tárja az ügyfél elé:

Biztosításközvetítő

DEFEND INSURANCE Sp. z o.o.
székhelye ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
cégjegyzékszám: 2050001853

Az Országos Bírósági Nyilvántartásba a Katowice-Wschódi Kerületi Bíróság Katowice, 8. Kereskedelmi Osztálya által 0000228653 számon bejegyzett, NIP 2050001853 számmal rendelkező, a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság által ügynökként nyilvántartott.
Képviseli: Tomasz Oszczepalski, ügyvezető igazgató.
Független közvetítőként biztosításközvetítői tevékenységet folytat.

Nyilvántartás

A DEFEND INSURANCE Sp. z o.o. engedélyezett független közvetítőként szerepel a Lengyel Nemzeti Bank által vezetett biztosításközvetítői nyilvántartásban.

A független közvetítő biztosítási ügynökként biztosítást közvetít az ügyfél számára a biztosítótársaságokkal kötött írásbeli megállapodás alapján. A független közvetítők nyilvántartása nyilvánosan elérhető a www.nbp.pl honlapon.

A biztosításközvetítővel szembeni panasz benyújtására vonatkozó eljárás

A Jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban felmerülő panasz esetén elsőfokon a DEFEND INSURANCE Sp. z o.o. (1082 Budapest, Futó utca 35-37., Magyarország. Telefon: +36 1 800 8030, Fax: +36 1 800 8031, E-mail: info@defendinsurance.hu) vagy a Biztosítóhoz fordulhat.

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:

Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja (1013 Budapest, Krisztina krt. 39., vagy 1534 Budapest, BKKP Postafiók 777., telefon: 06-80-203-776, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu). A Biztosító szakmai felügyeletét a magyar Nemzeti Bank végzi. A Magyar Nemzeti Bank ellenőrzi a fogyasztóval szemben tanúsítandó magatartásra vonatkozó kötelezettséget megállapító, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX törvényben meghatározott rendelkezések, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezéseinek, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek, valamint a pénzügyi fogyasztói jogvitákkal kapcsolatos kötelezettségek betartását, és eljár ezen rendelkezések megsértése esetén. A Biztosítási Szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel es joghatásaival kapcsolatos jogvitákban Magyar Nemzeti Banknak nincs hatásköre eljárni.

A panaszos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Pénzügyi Békéltető Testület (ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.;: 1525 Budapest, BKKP Pf.: 172., telefon: 06-80-203-776, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu), amennyiben a Jelen Általános Szerződés Feltétel létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita merül fel. A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó a Biztosítóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A biztosításközvetítő részesedése a biztosítótársaság szavazati jogában és alaptőkéjében

A DEFEND INSURANCE Sp. z o.o. sem közvetlenül, sem közvetve nem rendelkezik részesedéssel annak a biztosítótársaságnak a szavazati jogában és tőkéjében, amelynél a biztosítás megkötésre kerül.

A biztosítótársaság részesedése a biztosításközvetítő szavazati jogában és tőkéjében

A biztosításközvetítő nem rendelkezhet 10%-ot meghaladó közvetlen vagy közvetett részesedéssel egyetlen biztosító szavazati jogában és tőkéjében sem. A Fortegra Europe Ltd, 20 Fenchurch Street, Part 5th Floor, London EC3M 3BY, Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királysága, nyilvántartási száma 10832036, olyan biztosító, amely közvetett részesedéssel rendelkezik a biztosításközvetítő szavazati jogaiban.

A megkötött biztosítással vagy a biztosításváltással kapcsolatban nyújtott díjazás

A független közvetítőt az együttműködő biztosítótársaságok jutalék formájában díjazzák a biztosítással vagy a biztosításváltással kapcsolatban. A független közvetítő nem kap díjazást közvetlenül az ügyféltől.

Azon biztosítótársaságok neve, amelyek számára biztosításkötési jogosultsággal rendelkezik

Fortegra Europe Insurance Company SE
Lloyd´s Insurance Company SA