Obowiązkowe informacje

Wykonanie zobowiązania do ujawnienia informacji.

W wykonaniu zapisów art. 22.1 Ustawy z dnia 17 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń, działając jako agent ubezpieczeniowy podajemy do wiadomości następujące informacje.

Dystrybutor ubezpieczeń.

Dystrybutorem ubezpieczeń jest DEFEND INSURANCE Sp. z o.o. z siedzibą 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Katowice-Wschód pod numerem KRS 0000228653, posiadająca numer NIP 205-00-01-853 i zarejestrowana przez Komisję Nadzoru Finansowego jako agent ubezpieczeniowy.

Rejestr pośredników ubezpieczeniowych.

DEFEND INSURANCE Sp. z o.o. wpisana jest do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11169671/A i jest uprawniona do podejmowania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w imieniu ubezpieczyciela na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Weryfikacja wpisu agenta ubezpieczeniowego jest możliwa w ogólnodostępnym rejestrze pod https://rpu.knf.gov.pl.

Informacja dotycząca procedury składania reklamacji, skarg oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.

Reklamacje związane z wykonywaniem czynności agencyjnych mogą być kierowane bezpośrednio do agenta ubezpieczeniowego na podany powyżej adres lub adres mailowy.

Reklamacje związane z wykonywaniem czynności agencyjnych mogą być również kierowane do Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 333 73 26/27
E-mail: biuro@rf.gov.pl
www.rf.gov.pl

Klientowi przysługuje również prawo do wystąpienia z powództwem przed właściwym sądem powszechnym. W przypadku sporu pomiędzy klientem a agentem sprawę rozstrzyga właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Polski.

Dodatkowo klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów.

Charakter wynagrodzenia agenta ubezpieczeniowego.

Agent otrzymuje wynagrodzenie jako prowizję uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej.

Charakter działalności agenta ubezpieczeniowego.

Agent wykonuje swoje czynności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:

Fortegra Europe Insurance Company SE
Lloyd´s Insurance Company SA

Informacja o udziałach

Agent nie posiada bezpośredniego ani pośredniego udziału przekraczającego 10% w prawach głosu i kapitale żadnego zakładu ubezpieczeń. Ubezpieczyciel Fortegra Europe Insurance Company SE jest spółką należącą do tej samej grupy co Agent, przy czym obie spółki są pośrednio własnością LOTS INTERMEDIATE Co, FORTEGRA FINANCIAL CORP. oraz Tiptree Inc.


Regulamin zawierania umów ubezpieczenia i świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem DEFEND ONLINE

Do pobrania tutaj