Otázky a sťažnosti

1. Akékoľvek sťažnosti alebo žiadosti o poskytnutie informácie, ktoré sa týkajú tohto poistenia, môžu byť adresované Správcovi, a to ústne alebo písomne, e-mailom alebo zaslané poštou na adresu jeho kancelárie:

DEFEND INSURANCE s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Tel: +421 222 211 702
info@defendinsurance.eu


2. DEFEND INSURANCE s.r.o. písomne potvrdí prijatie sťažnosti do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia a o spôsobe vybavenia sťažnosti informuje sťažovateľa do 30 dní odo dňa jej doručenia. V odôvodnených prípadoch sa lehota na vybavenie sťažnosti môže predĺžiť na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti, pričom sťažovateľovi budú oznámené dôvody predĺženia lehoty do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti.


3. Spoločnosť DEFEND INSURANCE s.r.o. podlieha regulácii zo strany Národnej banky Slovenska a na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. OPK-2637/2007-PP je zapísaná ako samostatný finančný agent v podregistri poistenia a zaistenia, vedenom Národnou bankou Slovenska, pod registračným číslom 62779.


4. V prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti, alebo ak v lehote podľa bodu 2 nebude sťažnosť vybavená, je sťažovateľ oprávnený podať sťažnosť na Národnú banku Slovenska.

Národná banka Slovenska
Odbor ochrany finančných spotrebiteľov
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

Tel: +421 257 871 111 alebo +421 258 651 111
Fax: +421 257 871 100

info@nbs.sk alebo spotrebitel@nbs.sk
www.nbs.sk/o-narodnej-banke/kontakty


5. Riešenie sporov: V prípade spotrebiteľského sporu z Poistnej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

a) Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát - Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Bajkalská 21/A 827 99
Bratislava
e-mail: ars@soi.sk

b) Ak ste zmluvu zakúpili online, môžete podať sťažnosť aj prostredníctvom EÚ online riešenia sporov na adrese www.ec.europa.eu/odr.

c) Slovenská asociácia poisťovní, útvar poisťovacieho ombudsmana

Bajkalská 19B (severná veža, 4. poschodie) 821 01 Bratislava
e-mail: ombudsman@poistovaciombudsman.sk
web: www.poistovaciombudsman.sk